Search
Close this search box.

LingoKids / Oceanix

1. Předmět a teritoriální vymezení
2. Doba trvání
3. Výhra
4. Účastníci
5. Náklady
6. Komunikace promoční akce
7. Pravidla promoční akce
8. Popis výhry
9. Zásady ochrany osobních údajů
10. Další ustanovení
_______________________________________________________

Předmět a teritoriální vymezení

Společnost CUÉTARA, S.L.U. (dále jen „CUÉTARA“) se sídlem na adrese Avda. Hermanos Gómez Cuétara núm. 1, 28590 Villarejo de Salvanés (Madrid), NIF B-87127676, a společnost Monkimun Inc. (dále jen „MONKIMUN“) se sídlem na adrese 427 N Tatnall St # 42597, Wilmington, Delaware 19801-2230, USA, EIN: 30-0837809, které jsou společně vlastníky kurzů pod značkou „LINGOKIDS“, pořádají pro své značky „Oceanix“ a „Lingokids“ propagační akci s názvem „2 měsíce angličtiny ZDARMA na Lingokids“ (dále jen „propagační akce“).

Propagační akce bude probíhat na území České republiky (dále jen „territoria“).

V rámci propagační akce zákazníci, kteří si na některém z území zakoupí 140g balení sušenek „Oceanix Turtle Eggs“ nebo kteří si zakoupí 110g balení sušenek „Oceanix Cereals“, získají ZDARMA přístup ke dvouměsíčnímu kurzu angličtiny pro děti od 2 do 8 let v hodnotě 30 eur za podmínek uvedených v následujících podmínkách propagační akce.

Pro získání přístupu ke kurzu budou promoční výrobky obsahovat aktivační kupón, dále označovaný jako „kupón“, odkazující na webovou stránku LINGOKIDS podle níže uvedeného mechanismu.

Poukaz bude na každém území k vyzvednutí na webu LINGOKIDS pod tímto odkazem:

Česká republika: https://lingokids.com/oceanix-cze
S tímto poukazem si bude moci zainteresovaná strana na daném území vyžádat kurz angličtiny na webu LINGOKIDS a využívat jej za podmínek použití a účasti platných pro daný kurz, které jsou uvedeny na webu. Společnost CUÉTARA se na organizaci a obsahu kurzů angličtiny nijak nepodílí.
Propagační akce je omezená na příslušné territoria.

_______________________________________________________

Doba trvání
Doba trvání promoční akce je nastavena na období od 1. 5. 2021 do 1. 6. 2022.

_______________________________________________________

Výhra
V balení výrobků Oceanix Turtle Eggs 140 g a Oceanix Cereals 110 g (dále „promoční balíčky“) se celkově nachází 96 000 výherních kupónů.
Výhra obsahuje dvouměsíční kurz angličtiny pro děti ve věku od 2 do 8 let s obsahem a benefity popsanými v části 8 tohoto právního vymezení.
Účastníci
Na poukaz v rámci propagační akce mají nárok všechny fyzické osoby pobývající na příslušném území, které si zakoupí 140g balení sušenek Oceanix Turtle Eggs nebo 110g balení sušenek Oceanix Cereals s označením „Propagační akce“ (dále jen „BALENÍ PRO PROPAGAČNÍ AKCI“).

Registrace do promoční akce musí být provedena rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte, které bude mít prospěch z kurzu angličtiny, jelikož používání služby Lingokids je určeno pro nezletilé, protože se jedná o aplikaci pro výuku angličtiny pro děti.

_______________________________________________________

Náklady

Účast v této propagační akci je podmíněna zakoupením BALENÍ PRO PROPAGAČNÍ AKCI. Vedle toho není účast podmíněna uhrazením žádného jiného poplatku nebo částky; stačí navštívit web Lingokids uvedený v 1. části a postupovat podle uvedených pokynů.
_______________________________________________________

Komunikace promoční akce

Propagační akce bude v České republice oznámena na BALENÍCH PRO PROPAGAČNÍ AKCI, na webu a sociálních sítích Lingokids a na webech Oceanix. Může být také oznámena na profilech sociálních sítí značky Oceanix a prostřednictvím dalších kanálů dle uvážení značky Oceanix.
_______________________________________________________

7. Pravidla promoční akce
Pro účast v promoční akci a získání dvou (2) měsíců angličtiny ZDARMA na LINGOKIDS je nutné postupovat podle následujících kroků:
1. Nákup promočního balíčku se symbolem Lingokids.
2. Navštívení webové stránky: https://lingokids.com/oceanix-cze
3. Vyplnění registračního formuláře se všemi požadovanými identifikačními údaji.
4. Zadání jedinečného kódu, který je umístěn uvnitř promočního balíčku.
5. Seznámení s právními podmínkami promoční soutěže a zásady ochrany osobních údajů a udělení souhlasu.
6. Po dokončení těchto kroků si musí uživatel stáhnout aplikaci, aby mohl využívat dva (2) měsíce bezplatného studia angličtiny pro děti.

Údaje poskytnuté uživatelem v registračním formuláři promoční akce a v aplikaci „Lingokids“ musí být správné a pravdivé a jsou nezbytné pro účast v promoční akci.

E-mailová adresa poskytnutá uživatelem účastnícím se promoční akce bude použita tam, kde je to vhodné, a to k udržování komunikace vyplývající z účasti v promoční akci.

Akce je omezena na jeden aktivační kupón na uživatele / e-mailovou adresu.
_______________________________________________________

8. Popis výhry
8.1 Bezplatný přístup na kurz angličtiny opravňuje spotřebitele účastnící se promoční akce k tomu, aby mohli využívat aplikaci v režimu „Unlimited Lingokids“ s následujícími funkcemi:
● Neomezený přístup ke všem aktualizovaným aktivitám v aplikaci (stovky her a speciálních funkcí).
● Získání dalších výukových materiálů.
● Vytvoření více uživatelských profilů.
● Týdenní zprávy o pokroku dětí.
● Možnost stahovat obsah, aby se děti mohly učit anglicky v režimu offline.

8.2 Cenu nelze vykoupit za její peněžní hodnotu, ani ji nelze nahradit jinou cenou se stejnou, větší nebo menší hodnotou. Cena je nepřenosná. Každý kód bude mít jedinečné použití.

_______________________________________________________

9. Zásady ochrany osobních údajů
9.1 MONKIMUM INC. je zcela v souladu s aktuálně platnými zákony o ochraně osobních údajů.

9.2 V souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů, Vás informujeme, že společnost MONKIMUM INC. zodpovídá za zpracování Vašich osobních údajů, a že je oprávněna tak učinit na základě souhlasu uděleného v době sběru dat.

9.3 Uživatelé mohou udělený souhlas kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zpracování osobních údajů provedené před odvoláním.

9.4 Svá práva na přístup k údajům, jejich nápravu, odstranění, omezení, přenosnost a vznesení námitek vůči nim můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu hello@lingokids.com, ve kterém uvedete své jméno, příjmení a propagační akci.

Účel uplatnění každého z práv je uveden níže:

● Právo na přístup: Jaký typ údajů zpracováváme, a charakteristiky zpracování údajů, které provádíme.
● Právo na opravu: Možnost požádat o úpravu osobních údajů, jelikož jsou nepřesné nebo nejsou pravdivé.
● Právo na omezení zpracování: V takovém případě bude zachováno pouze pro uplatnění nebo obranu nároků.
● Právo na přenositelnost údajů: Možnost získat kopii zpracovávaných dat v interoperabilním formátu.
● Právo vznést námitku: Žádost o ukončení zasílání obchodních sdělení za podmínek uvedených výše.
● Právo být zapomenut: Žádost o vymazání všech osobních údajů.

9.5 MONKIMUN INC. ručí za to, že bude se všemi osobními údaji poskytnutými uživateli zacházet důvěrně.

9.6 Pokud se domníváte, že vaše práva nebyla řádně řešena, můžete se se svou stížností obrátit na Úřad ochrany osobních údajů, pro Českou republiku (http://www.uoou.cz).

9.7 Další a detailní informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti MONKIMUM INC. naleznete na následujícím odkazu: https://www.lingokids.com/tos

9.8 Všechny informace poskytnuté uživatelem v procesu účasti na promoční akci musí být pravdivé. Za tímto účelem uživatel zaručuje autentičnost všech poskytnutých údajů. V každém případě bude uživatel jediný odpovědný za nepravdivé nebo nepřesné projevy, které způsobí, a za škody, které způsobí společnostem MONKIMUN INC. a CUÉTARA, S.L.U. nebo třetím stranám kvůli informacím, které šíří.
_______________________________________________________

10. Další ustanovení
10.1 MONKIMUN INC. a CUÉTARA si vyhrazují právo kdykoli upravit podmínky promoční akce, pokud je k tomu důvod, zavázat se sdělit nová základní ustanovení, podmínky promoční akce nebo definitivní zrušení v případě vyšší moci.

10.2 MONKIMUN INC. a CUÉTARA nepřebírají žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, ztrátu nebo odpovědnost, která by mohla vzniknout jakémukoli účastníkovi nebo třetí osobě, která nesouvisí s promoční akcí, a které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout z užívání výhry, držení, použití nebo zneužití příslušným účastníkem nebo uživatelem zmíněné výhry nebo účasti v promoční akci.

10.3 MONKIMUN INC. a CUÉTARA nepřebírají žádnou odpovědnost odvozenou z nedostatečného nebo nepravidelného fungování sítí elektronických komunikací, které brání normálnímu rozvoji promoční akce a které mají původ v příčinách, které s nimi nesouvisejí.

10.4 MONKIMUN INC. a CUÉTARA nebudou odpovědné za problémy s přenosem nebo ztrátou dat, které jim nelze přičíst.

10.5 CUÉTARA nebude odpovědná za problémy s platformou Lingokids, ani nebude odpovědná za žádné události, které mohou nastat během stahování aplikace nebo využívání volného období na Lingokids. CUÉTARA je zcela nesouvisejícím subjektem s obsahem kurzu angličtiny Lingokids, stejně jako s organizací kurzu, za což vše nese výhradní odpovědnost společnost Monkimun Inc.

10.6 Jakékoli zneužívající nebo podvodné použití těchto pravidel bude mít za následek diskvalifikaci účastníka z promoční akce. Příkladem, nikoliv však výhradním, je, že ke zneužití nebo podvodu dochází, když se účastník zaregistruje na webu pomocí falešné identity nebo totožnosti třetích stran bez jejich souhlasu.

10.7 Lhůta pro uplatnění nároku na tuto promoční akci skončí šedesát (60) kalendářních dnů po skončení promoční akce. To znamená, že skončí 1. srpna 2022

10.8 Účast v této akci znamená plné přijetí těchto ustanovení účastníky.

10.9 CUÉTARA si vyhrazuje právo nepovolit účast žádné osobě, má-li podezření, že zneužívá nebo podvodně používá tuto promoční akci prostřednictvím jakéhokoli technického, počítačového nebo jiného postupu.

10.10 MONKIMUN INC. a CUÉTARA neodpovídají za žádné ztráty, zpoždění nebo jiné okolnosti, které lze přičíst třetím stranám nebo internetu, které mohou ovlivnit účast a vývoj této promoční akce.

10.11 Řešení případných neshod při výkladu a plnění těchto podmínek bude předloženo společností CUÉTARA a / nebo účastníky, přičemž se výslovně vzdá jakékoli jiné jurisdikce, která mohou odpovídat jurisdikci soudů města Barcelona.

_______________________________________________________

Promoční akce se bude řídit výše uvedenými ustanoveními a českými obecně závaznými právními předpisy.

22. 3. 2021