Search
Close this search box.

LingoKids / Oceanix

1. Predmet a teritoriálne vymedzenie
2. Doba trvania
3. Výhra
4. Účastníci
5. Náklady
6. Komunikácia promočnej akcie
7. Pravidlá promočnej akcie
8. Popis výhry
9. Zásady ochrany osobných údajov
10. Ďalšie ustanovenie
_______________________________________________________

Predmet a teritoriálne vymedzenie

Spoločnosť CUÉTARA, S.L.U. (ďalej len „CUÉTARA“) s registrovaným sídlom na adrese Avda. Hermanos Gómez Cuétara núm. 1, 28590 de Villarejo de Salvanés (Madrid), NIF B-87127676 a spoločnosť Monkimun Inc., (ďalej len „MONKIMUN“) s registrovaným sídlom na adrese 427 N Tatnall St # 42597 Wilmington, Delaware 19801-2230 USA, EIN: 30-0837809, ktorá je vlastníkom kurzov pod značkou „LINGOKIDS“, spoločne organizujú pre svoje značky „Oceanix“ a „Lingokids“ propagačnú akciu s názvom „2 mesiace učenia angličtiny ZADARMO v Lingokids“ (ďalej len „Propagačná akcia“).

Táto propagačná akcia bude prebiehať na území Slovenska (ďalej len „územie“).

V rámci tejto propagačnej akcie dostanú spotrebitelia, ktorí si zakúpia 140 g balenie sušienok „Oceanix Turtle Eggs“ na každom z území alebo ktorí si zakúpia 110 g balenie sušienok „Oceanix Cereals“, ZADARMO prístup do 2-mesačného kurzu angličtiny pre deti vo veku 2 až 8 rokov, ktorého hodnota je 30 €, a to za podmienok ustanovených v nasledujúcich podmienkach propagačnej akcie.

Pre získanie prístupu ku kurzom budú promočne výrobky obsahovať aktivačný kupón, ďalej označovaný ako „kupón“, odkazujúci na webovou stránku LINGOKIDS podľa nižšie uvedeného mechanizmu.
Udelenie poukazu prebehne na každom z území prostredníctvom webovej lokality LINGOKIDS na tomto odkaze:

Slovensko: https://lingokids.com/oceanix-svk
Pomocou poukazu bude môcť zaujímajúca sa strana na danom území požiadať na webovej lokalite LINGOKIDS o účasť na kurze angličtiny a zúčastniť sa ho, a to na základe podmienok použitia a účasti na kurze uvedených na webovej lokalite. Spoločnosť CUÉTARA nie je zodpovedná za organizáciu a obsah kurzov anglického jazyka.
Propagačná akcia platí len na danom území.
_______________________________________________________

Doba trvania
Doba trvania promočnej akcie je nastavená na obdobie od 1. 5. 2021 do 1. 6. 2022.

_______________________________________________________

Výhra
V balení výrobkov Oceanix Turtle Eggs 140 g a Oceanix Cereals 110 g (ďalej „promočné balíčky“) sa celkovo nachádza 24 000 výherných kupónov.
Výhra obsahuje dvojmesačný kurz angličtiny pre deti vo veku od 2 do 8 rokov s obsahom a benefitmi opísanými v časti 8 tohto právneho vymedzenia.
Účastníci
Poukaz z propagačnej akcie môže získať ktorákoľvek fyzická osoba s pobytom na území, ktorá si zakúpi balenie sušienok Oceanix Turtle Eggs 140 g alebo balenie sušienok Oceanix Cereals 110 g, ktoré majú na obale vytlačené údaje o propagačnej akcii (ďalej len „BALENIE Z PROPAGAČNEJ AKCIE“).

Registrácia do promočnej akcie musí byť vykonaná rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa, ktoré bude mať úžitok z kurzu angličtiny, pretože používanie služby Lingokids je určené pre maloleté deti. Jedná o aplikáciu pre výučbu angličtiny pre deti.

_______________________________________________________

Náklady

Účasť v tejto propagačnej akcii je podmienená zakúpením BALENIA Z PROPAGAČNEJ AKCIE. Okrem toho neexistuje žiadny ďalší poplatok alebo čiastka za účasť, ktoré sa požadujú na získanie prístupu do webovej lokality Lingokids uvedenej v prvej časti, a treba postupovať podľa uvedených krokov.
_______________________________________________________

Komunikácia promočnej akcie

O propagačnej akcii sa bude informovať na BALENIACH Z PROPAGAČNEJ AKCIE, na webovej lokalite a stránkach sociálnych sietí Lingokids a na webovej lokalite Oceanix na Slovensku. Môže sa o nej informovať aj na profiloch Oceanix v sociálnych sieťach a inými prostriedkami, ktoré spoločnosť Oceanix považuje za vhodné alebo potrebné.
_______________________________________________________

7. Pravidla promočnej akcie
Pre účasť v promočnej akcii a získaniu dvoch (2) mesiacov angličtiny ZDARMA na LINGOKIDS je nutné postupovať podľa nasledujúcich krokov:
1. Nákup promočného balíčka so symbolom Lingokids.
2. Navštívenie webovej stránky: https://lingokids.com/oceanix-svk
3. Vyplnenie registračného formulára so všetkými požadovanými identifikačnými údajmi.
4. Zadanie jedinečného kódu, ktorý je umiestnený vnútri promočného balíčka.
5. Zoznámenie sa s právnymi podmienkami promočnej súťaže a zásad ochrany osobných údajov a udelenie súhlasu.
6. Po dokončení týchto krokov si musí užívateľ stiahnuť aplikáciu, aby mohol využívať dva (2) mesiace bezplatného štúdia angličtiny pre deti.

Údaje poskytnuté užívateľom v registračnom formulári promočnej akcie a v aplikácii „Lingokids“ musia byť správne a pravdivé, sú nevyhnutné pre účasť v promočnej akcii.

E-mailová adresa poskytnutá užívateľom zúčastňujúcim sa promočnej akcie bude použitá tam, kde je to vhodné, a to na udržovanie komunikácie vyplývajúce z účasti na promočnej akcii.

Akcia je obmedzená na jeden aktivačný kupón na užívateľa / e-mailovú adresu.
_______________________________________________________

8. Popis výhry
8.1 Bezplatný prístup na kurz angličtiny oprávňuje spotrebiteľa zúčastňujúceho sa promočnej akcie k tomu, aby mohol využívať aplikáciu v režime „Unlimited Lingokids“ s nasledujúcimi funkciami:
● Neobmedzený prístup ku všetkým aktualizovaným aktivitám v aplikácii (stovky hier a špeciálnych funkcií).
● Získanie ďalších vzdelávacích materiálov.
● Vytvorenie viac užívateľských profilov.
● Týždenné správy o pokroku detí.
● Možnosť sťahovať obsah, aby sa deti mohli učiť anglicky v režime offline.

8.2 Cenu nemožno vykúpiť za jej peňažnú hodnotu, ani ju nie je možné nahradiť inou cenou s rovnakou, alebo s väčšou či menšou hodnotou. Cena je neprenosná. Každý kód bude mať jedinečné použitie.

_______________________________________________________

9. Zásady ochrany osobných údajov
9.1 MONKIMUM INC. je úplne v súlade s aktuálne platným zákonom o ochrane osobných údajov.

9.2 V súlade s nariadením (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s spracovaním osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov, Vás informujeme, že spoločnosť MONKIMUM INC. zodpovedá za spracovanie Vašich osobných údajov, a že je oprávnená tak učiniť na základe súhlasu udeleného v dobe zberu dát.

9.3 Užívatelia môžu udelený súhlas kedykoľvek odvolať, bez toho aby to ovplyvnilo spracovanie osobných údajov vykonaných pred odvolaním.
9.4 Svoje práva na prístup, opravu, ukončenie spracúvania, obmedzenie, prenosnosť a namietanie si môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu hello@lingokids.com s uvedením svojho mena, priezviska a propagačnej akcie.

Účel uplatnenia každého z práv je uvedený nižšie:
● Právo na prístup: Aký typ údajov spracovávame, a charakteristiky spracovania údajov, ktoré vykonávame.
● Právo na opravu: Možnosť požiadať o úpravu osobných údajov, pretože sú nepresné alebo nie sú pravdivé.
● Právo na obmedzenie spracovania: V takom prípade bude zachované len pre uplatnenie alebo obranu nárokov.
● Právo na prenositeľnosť údajov: Možnosť získať kópiu spracovávaných dát v interoperabilnom formáte.
● Právo vzniesť námietku: Žiadosť o ukončenie zasielania obchodných informácií za podmienok uvedených vyššie.
● Právo byť zabudnutý: Žiadosť o vymazanie všetkých osobných údajov.
9.5 MONKIMUN INC. ručí za to, že bude so všetkými osobnými údajmi poskytnutými užívateľmi zaobchádzať dôverne.

9.6 Ak sa domnievate, že vaše práva neboli riadne riešené, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na Úrad ochrany osobných údajov, pre Slovensko (http://www.dataprotection.gov.sk /).

9.7 Ďalšie a detailné informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti MONKIMUM INC. nájdete v nasledujúcom odkaze: https://www.lingokids.com/tos

9.8 Všetky informácie poskytnuté užívateľom v procese účasti na promočnej akcii musia byť pravdivé. Za týmto účelom užívateľ zaručuje autentickosť všetkých poskytnutých údajov. V každom prípade bude užívateľ jediný zodpovedný za nepravdivé alebo nepresné prejavy, ktoré spôsobí, a za škody, ktoré spôsobia spoločnostiam MONKIMUN INC. a CUÉTARA, S.L.U. alebo tretím stranám kvôli informáciám, ktoré šíria.
_______________________________________________________

10. Ďalšie ustanovenie
10.1 MONKIMUN INC. a CUÉTARA si vyhradzujú právo kedykoľvek upraviť podmienky promočnej akcie, ak je na to dôvod, zaviazať sa oznámiť nové základné ustanovenia, podmienky promočnej akcie alebo definitívne zrušenie v prípade vyššej moci.

10.2 MONKIMUN INC. a CUÉTARA nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu, stratu alebo zodpovednosť, ktoré by mohli vzniknúť akémukoľvek účastníkovi alebo tretej osobe, ktorá nesúvisí s promočnou akciou, a ktoré môžu priamo alebo nepriamo vzniknúť z užívania výhry, držania, používania alebo zneužitia príslušným účastníkom alebo užívateľom spomínanej výhry alebo účasti na promočnej akcii.

10.3 MONKIMUN INC. a CUÉTARA nepreberajú žiadnu zodpovednosť odvodenú z nedostatočného alebo nepravidelného fungovania elektronických komunikačných sietí, ktoré bránia normálnemu rozvoju promočnej akcie a ktoré majú pôvod v príčinách, ktoré s nimi nesúvisia.
10.4 MONKIMUN INC. a CUÉTARA nebudú zodpovedné za problémy s prenosom alebo stratou dát, ktoré im nemožno pripísať.
10.5 CUÉTARA nebude zodpovedná za problémy s platformou Lingokids, ani nebude zodpovedná za žiadne udalosti, ktoré môžu nastať počas sťahovania aplikácie alebo využívania voľného obdobia na Lingokids. CUÉTARA je úplne nesúvisiacim subjektom s obsahom kurzu angličtiny Lingokids, rovnako ako s organizáciou kurzu, za čo všetko nesie výhradnú zodpovednosť spoločnosť Monkimun Inc.

10.6 Akékoľvek zneužívajúce alebo podvodné použitie týchto pravidiel bude mať za následok diskvalifikáciu účastníka z promočnej akcie. Príkladom, nie však výhradným, je, že k zneužitiu alebo podvodu dochádza, keď sa účastník zaregistruje na webe pomocou falošnej identity alebo totožnosti tretích strán bez ich súhlasu.

10.7 Lehota na uplatnenie nároku na túto promočnú akciu skončí šesťdesiat (60) kalendárnych dní po skončení promočnej akcie. To znamená, že skončí 1. augusta 2022
10.8 Účasť v tejto akcii znamená plné prijatie týchto ustanovení účastníkmi.

10.9 CUÉTARA si vyhradzuje právo nepovoliť účasť žiadnej osobe, ak má podozrenie, že zneužíva alebo podvodne používa túto promočnú akciu prostredníctvom akéhokoľvek technického, počítačového alebo iného postupu.

10.10 MONKIMUN INC. a CUÉTARA nezodpovedajú za žiadne straty, oneskorenia alebo iné okolnosti, ktoré možno pripísať tretím stranám alebo internetu, ktoré môžu ovplyvniť účasť a vývoj tejto promočnej akcie.

10.11 Riešenie prípadných nezhôd pri výklade a plnení týchto podmienok bude predložené spoločnosťou CUÉTARA a / alebo účastníkmi, pričom sa výslovne vzdá akejkoľvek inej jurisdikcie, ktoré môžu zodpovedať jurisdikcii súdov mesta Barcelona.

_______________________________________________________

Promočné akcie sa bude riadiť uvedenými ustanoveniami a slovenských všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Bratislava, 20. 12. 2020